fbpx
เลือกหน้า

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “อีอีซี” และความเติบโตด้านการลงทุนของประเทศไทย

โดย | ก.ค. 21, 2020

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแผนการของ “อีอีซี”

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ “อีอีซี” ในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร

ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ “AEC” ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก มหานครแห่งอนาคต ประตูบานสำคัญสู่เอเชีย กว่า 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ “Eastern Seaboard” คือศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับทั่วโลก เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย เป็นฐานการผลิตยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลก พร้อมท่าเรือน้ำลึก และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เป็นแหล่งพลังงาน และวัตถุดิบสำหรับการผลิต เป็นแหล่งจ้างงาน และแรงงานทักษะสูงที่สำคัญของเอเชีย พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพสูงที่สุดในการพัฒนาต่อยอด (GDP หรือชื่อเต็ม “Gross-domestic Production” = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

รัฐบาลจึงมีความตั้งใจผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

โดยยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บนพื้นที่ 13,285 ตารางกิโลเมตร ที่พร้อมจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การขนส่ง เพื่อยกระดับประเทศไทยศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียในทศวรรษที่จะมาถึงการพัฒนาเพื่อขยายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร

การพัฒนาทางอากาศ สนามบินอู่ตะเภาได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติด้วยรันเวย์ขนาดมาตรฐาน อาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักธุรกิจ และผู้โดยสาร ในระยะ 5 ปีแรก จะเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารจาก 3 ล้านคน เป็น 15 ล้านคน และจะพัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งยังสามารถรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่าง ๆ เมื่อผสานกับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย

การพัฒนาทางบก

เริ่มจากโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และขยายมอเตอร์เวย์ การก่อสร้างทางหลวง ทั้งในส่วนของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี จะดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากพัทยา – มาบตาพุด และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 แหลมฉบัง – นครราชสีมา เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี ฉบับใหม่ (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งระหว่างจังหวัดระยอง ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากับกรุงเทพฯ และภาคอื่น ๆ โดยก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย

การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน กรุงเทพฯ – ระยอง ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับกรุงเทพฯ และเชื่อมท่าอากาศยานหลักทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ จะก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา รวมทั้งจะมีการศึกษาเพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด – ระยอง – จันทบุรี – ตราด

การพัฒนาทางน้ำ

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือหลักในการขนส่งตู้สินค้า และรถยนต์จะได้รับการขยายให้มีศักยภาพพร้อมรับจำนวนตู้สินค้าได้มาถึง 18 ล้าน TEU/ปี และรถยนต์ 3 ล้านคัน/ปี ซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก เป็นประตูสู่อินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของอาเซียน (TEU หรือชื่อเต็ม “Twenty foot Equivalent Unit of Container” = หน่วยวัดเที่ยบเท่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต)

ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 สำหรับเรือสินค้าเหลว และก๊าซธรรมชาติ อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานและรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จะส่งให้เป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือ และการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน พัฒนาท่าเรือเฟอรี่เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวหลัก และเชื่อมการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรก เหล่านี้ จะทำให้ “อีอีซี” กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร จุดเปลี่ยนที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และธุรกิจการค้าที่ครบวงจร โดยเน้นส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม พร้อมเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ ยังขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตะพุดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จัดตั้งเขตปลอดภาษีอากรบริเวณท่าเรือและสนามบิน ตลอดจนจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษี และทางการเงิน เพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดตั้งเขตนวัตกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากยกระดับอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมและสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค อีกทั้งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตทุกคนในพื้นที่อีกด้วย

อีอีซี จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนเพื่ออนาคต มหานครเมืองใหม่ที่เปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จในอาเซียน ศูนย์กลางที่สำคัญของทวีปเอเชีย

โกลบอล ท็อป กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าที่มีโครงการคอนโดมิเนียมหรูหราพร้อมกับความคุ้มค่าบนทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองพัทยา รายล้อมไปด้วยสถานที่ยอดนิยมในเมืองพัทยา ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แหล่งตลาดมากมายเป็นเจ้าของโครงการอันงดงาม มาริน่า โกลเด้น เบย์ โดยโกลบอล ท็อป กรุ๊ป ได้แล้ววันนี้ เยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น เพื่อสัมผัสการออกแบบและเทคโนโลยีแบบใหม่พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายจาก โกบอล ท็อป กรุ๊ป

ซื้อขายคอนโด

ลงทุนซื้อคอนโดพัทยา ติดทะเล และ ปล่อยเช่าคอนโด

ติดต่อเรา

บทความอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

อสังหาริมทรัพย์ที่แนะนำ ของ โกลบอล ท็อป กรุุ๊ป – “มารีน่า โกลเด้น เบย์” ชีวิตแบบเหนือระดับ รับสิทธิพิเศษ ราคาสุดพิเศษ (พัทยา)

อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเราเพิ่มเติม? อ่านต่อได้ที่นี่

 

Global Top Group

อสังหาฯอื่นๆที่คุณต้องการ

Marina Golden Bay Global Top Group condo for sale and rent
Marina Golden Bay Pattaya

พรี-เซลล์ อสังหาเพื่อการลงทุนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในใจกลางเมืองพัทยา

City Garden Pattaya
Global Top Group

โครงการใหม่ และโครงการที่โดดเด่นที่สุดบนทำเลทองของเมืองพัทยา

Paradise Ocean View Global Top Group condo for sale and rent
Global Top Group

โครงการสุดหรูริมหาด คอนโดพัทยาติดทะเล ดาวน์เพียง 5% ก็พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

City Garden Tower Global Top Group condo for sale and rent
Global Top Group

คอนโดหรู HIGH RISE ใจกลางเมืองทำเลที่ดีที่สุด

Condo City Garden Pattaya (12)
City Garden Pattaya Logo - Global Top Group

คอนโดมิเนียมหรูงดงาม พร้อมเข้าอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด

City Garden Tropicana
City Garden Tropicana Logo - Global Top Group

ไลฟ์สไตล์แบบทรอปิคอล
บนชายหาดวงศ์อมาตย์
ยอดนิยมของเมืองพัทยา

City Garden Pratumnak
City Garden Pratumnak Logo - Global Top Group

การันตีค่าเช่าและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

The Cloud Global Top Group
Global Top Group

คอนโดหรูริมหาดให้คุณได้สัมผัสวิวทะเลแบบพาโนรามา บนชายหาดที่ให้บรรยากาศที่แสนอบอุ่นอย่างสวยงาม

View more news
แด่ผู้เสาะหาอสังหาริมทรัพย์ในพัทยา

แด่ผู้เสาะหาอสังหาริมทรัพย์ในพัทยา

แด่ผู้เสาะหาอสังหาริมทรัพย์ในพัทยา เราขออาสาช่วยคุณหาคอนโดมีเนียมที่ดีที่สุดทั้งสำหรับการขายและการเช่าในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในพัทยาสำหรับเหล่านักเสาะหาอสังหาริมทรัพย์ในพัทยา...

อ่านเพิ่มเติม
อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในพัทยา

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในพัทยา

การค้นหาอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในพัทยาอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่คุณโชคดี โกลบอล ท็อป กรุ๊ป มีแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จะทำให้การค้นหาของคุณราบรื่นและง่ายดาย...

อ่านเพิ่มเติม