เลือกหน้า

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “อีอีซี” และความเติบโตด้านการลงทุนของประเทศไทย

โดย | ก.ค. 21, 2020

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแผนการของ “อีอีซี”

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ “อีอีซี” ในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร

ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ “AEC” ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก มหานครแห่งอนาคต ประตูบานสำคัญสู่เอเชีย กว่า 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ “Eastern Seaboard” คือศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับทั่วโลก เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย เป็นฐานการผลิตยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลก พร้อมท่าเรือน้ำลึก และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เป็นแหล่งพลังงาน และวัตถุดิบสำหรับการผลิต เป็นแหล่งจ้างงาน และแรงงานทักษะสูงที่สำคัญของเอเชีย พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพสูงที่สุดในการพัฒนาต่อยอด (GDP หรือชื่อเต็ม “Gross-domestic Production” = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

รัฐบาลจึงมีความตั้งใจผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

โดยยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บนพื้นที่ 13,285 ตารางกิโลเมตร ที่พร้อมจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การขนส่ง เพื่อยกระดับประเทศไทยศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียในทศวรรษที่จะมาถึงการพัฒนาเพื่อขยายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร

การพัฒนาทางอากาศ สนามบินอู่ตะเภาได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติด้วยรันเวย์ขนาดมาตรฐาน อาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักธุรกิจ และผู้โดยสาร ในระยะ 5 ปีแรก จะเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารจาก 3 ล้านคน เป็น 15 ล้านคน และจะพัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งยังสามารถรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่าง ๆ เมื่อผสานกับสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย

การพัฒนาทางบก

เริ่มจากโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และขยายมอเตอร์เวย์ การก่อสร้างทางหลวง ทั้งในส่วนของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี จะดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายจากพัทยา – มาบตาพุด และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 แหลมฉบัง – นครราชสีมา เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี ฉบับใหม่ (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งระหว่างจังหวัดระยอง ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากับกรุงเทพฯ และภาคอื่น ๆ โดยก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย

การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน กรุงเทพฯ – ระยอง ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับกรุงเทพฯ และเชื่อมท่าอากาศยานหลักทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ จะก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา รวมทั้งจะมีการศึกษาเพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด – ระยอง – จันทบุรี – ตราด

การพัฒนาทางน้ำ

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือหลักในการขนส่งตู้สินค้า และรถยนต์จะได้รับการขยายให้มีศักยภาพพร้อมรับจำนวนตู้สินค้าได้มาถึง 18 ล้าน TEU/ปี และรถยนต์ 3 ล้านคัน/ปี ซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก เป็นประตูสู่อินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของอาเซียน (TEU หรือชื่อเต็ม “Twenty foot Equivalent Unit of Container” = หน่วยวัดเที่ยบเท่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต)

ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 สำหรับเรือสินค้าเหลว และก๊าซธรรมชาติ อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานและรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จะส่งให้เป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือ และการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน พัฒนาท่าเรือเฟอรี่เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวหลัก และเชื่อมการเดินทางระหว่าง 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรก เหล่านี้ จะทำให้ “อีอีซี” กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร จุดเปลี่ยนที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และธุรกิจการค้าที่ครบวงจร โดยเน้นส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม พร้อมเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ ยังขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตะพุดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จัดตั้งเขตปลอดภาษีอากรบริเวณท่าเรือและสนามบิน ตลอดจนจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษี และทางการเงิน เพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดตั้งเขตนวัตกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากยกระดับอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมและสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค อีกทั้งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตทุกคนในพื้นที่อีกด้วย

อีอีซี จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนเพื่ออนาคต มหานครเมืองใหม่ที่เปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จในอาเซียน ศูนย์กลางที่สำคัญของทวีปเอเชีย

โกลบอล ท็อป กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าที่มีโครงการคอนโดมิเนียมหรูหราพร้อมกับความคุ้มค่าบนทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองพัทยา รายล้อมไปด้วยสถานที่ยอดนิยมในเมืองพัทยา ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แหล่งตลาดมากมายเป็นเจ้าของโครงการอันงดงาม มาริน่า โกลเด้น เบย์ โดยโกลบอล ท็อป กรุ๊ป ได้แล้ววันนี้ เยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น เพื่อสัมผัสการออกแบบและเทคโนโลยีแบบใหม่พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายจาก โกบอล ท็อป กรุ๊ป

ซื้อขายคอนโด

ลงทุนซื้อคอนโดพัทยา ติดทะเล และ ปล่อยเช่าคอนโด

ติดต่อเรา

  Global Top Group

  อสังหาฯอื่นๆที่คุณต้องการ

  Marina Golden Bay Global Top Group condo for sale and rent
  Marina Golden Bay Pattaya

  พรี-เซลล์ อสังหาเพื่อการลงทุนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในใจกลางเมืองพัทยา

  City Garden Pattaya
  Global Top Group

  โครงการใหม่ และโครงการที่โดดเด่นที่สุดบนทำเลทองของเมืองพัทยา

  Paradise Ocean View Global Top Group condo for sale and rent
  Global Top Group

  โครงการสุดหรูริมหาด คอนโดพัทยาติดทะเล ดาวน์เพียง 5% ก็พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

  City Garden Tower Global Top Group condo for sale and rent
  Global Top Group

  คอนโดหรู HIGH RISE ใจกลางเมืองทำเลที่ดีที่สุด

  Condo City Garden Pattaya (12)
  City Garden Pattaya Logo - Global Top Group

  คอนโดมิเนียมหรูงดงาม พร้อมเข้าอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด

  City Garden Tropicana
  City Garden Tropicana Logo - Global Top Group

  ไลฟ์สไตล์แบบทรอปิคอล
  บนชายหาดวงศ์อมาตย์
  ยอดนิยมของเมืองพัทยา

  City Garden Pratumnak
  City Garden Pratumnak Logo - Global Top Group

  การันตีค่าเช่าและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

  The Cloud Global Top Group
  Global Top Group

  คอนโดหรูริมหาดให้คุณได้สัมผัสวิวทะเลแบบพาโนรามา บนชายหาดที่ให้บรรยากาศที่แสนอบอุ่นอย่างสวยงาม

  View more news
  มาริน่า โกลเด้น เบย์ คอนโดมิเนียมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทันสมัยอยู่ใจกลางเมืองพัทยา

  มาริน่า โกลเด้น เบย์ คอนโดมิเนียมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทันสมัยอยู่ใจกลางเมืองพัทยา

  มาริน่า โกลเด้น เบย์ คอนโดมิเนียม เป็นแลนด์มาร์คของคอนโดที่เจิดจรัดและใหม่ที่สุดในเมืองพัทยา คอนโดมิเนียมคอมเพล็กซ์ 51 ชั้นพร้อมทัศนียภาพอันน่าทึ่งของทะเลและเมือง...

  อ่านเพิ่มเติม
  ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ตลอดไปหรือไม่?

  ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ตลอดไปหรือไม่?

  ใช่อย่างแน่นอน! ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดไทย ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดภายในโควตากรรมสิทธิ์การถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว  พูดง่ายๆ ว่า...

  อ่านเพิ่มเติม
  มาริน่า โกลเด้น เบย์ โครงการที่ดีที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดในพัทยา

  มาริน่า โกลเด้น เบย์ โครงการที่ดีที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดในพัทยา

  เมืองที่มีชื่อเสียงทุกแห่งในโลกมีจุดสังเกตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เส้นขอบฟ้าของเมืองอาจเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งในโลกปัจจุบัน ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่...

  อ่านเพิ่มเติม

  Pin It on Pinterest

  Share This